U centru ilegalne organizacije

Postignuti uspjesi u radu „Tehnike" Mjesnog komiteta omogućili su mi da potkraj godine primim neke zadatke rada Centralne tehnike za Hrvatsku. Zadaci su bili veći, složeniji i odgovorniji i mnogo više, izloženi udarcima policije. Početniku bi ti zadaci bili gotovo neizvršivi, no onaj, kome se ti zadaci ne nameću odjedanput, ulazi u to jednostavno, kao matematičar, u problem složenog računa ili kao trgovac u svoj posao. Čovjek se na sve lako nauči. Čak i opasnost, koja ovdje uvijek prijeti postaje samo pratilac, no pratilac, na kojeg se ne smije zaboraviti ili ga izgubiti iz vida.

„Tehnika", to jest ilegalna partijska štampa, kojoj je cilj bio da odgaja članove Partije, radničku klasu i čitav narod, imala je goleme zasluge u tom periodu najkrvavijeg režima. Partijska je štampa razgolićavala laž i nenarodnih vlada i predskazivala porobljivačke planove Hitlerove Njemačke i Mussolinijeve Italije. Ona je dokazivala ne samo da iza nje stoji solidna i snažna organizacija, već smišljen planski rad u borbi za ostvarenje općenarodnih težnji. Ta jasna i čvrsta linija Partije, beskompromisan i dosljedan stav u svim krizama, koje su prolazile sve ostale političke partije i frakcije u to vrijeme — sve više je privlačila nove simpatizere i hrabrila sve ostale, koji su mislili pošteno i iskreno. A da nije imala tih karakteristika i tih vrednota, sigurno je, da ne bi nikada uspjela okupiti mase ni učvrstiti zdravu jezgru, koja je potrebna za dalji razvoj ovakvog pokreta.

Štampa, je bila vjeran odraz borbe partije, koja je usprkos pojačanom političkom teroru bivala sve upornija i sve odlučnija, skidajući lažne obrazine sa svih manevara Stojanovićeve politike, koja je željela Jugoslaviju ekonomski i politički podredili silama Osovine. Da bi taj otpor dobio što širi opseg i što čvršće temelje, Partija se svojom štampom obraćala čitavom narodu, svima onima koji vole slobodu, okupljala ih u zajednički front, raskrinkavajući poteze i politiku izdajnika. Istovremeno je njena štampa upozoravala na različita skretanja s partijske linije, i vodila borbu protiv frakcionaških grupa i pojedinaca, zastupajući Uniju borbe, što ju je odredio CK KPJ, kojim je rukovodio drug Tito.

Raditi u „Tehnici", to jest u štampi, značilo je bili u neprekidnom i neposrednom dodiru s ljudima, koji rukovode Partijom, biti dijelak onih nada, koje je iščekivalo desetak i stotinu tisuća radniku, omogućivali istini da krči sebi put u sredini, koju su pokušavali zavaravati kojekakvim makinacijama. I uza sve materijalne i tehničke teškoće, uza svu opasnost, unatoč svim zaprekama, čitav se rad razvijao i napredovao poput stihije, koja rasle, i ne obazirući se na laveže po jarcima uz put, mirno i sigurno kroči svome cilju.

„Tehnika" je bila avet za policiju — čudovište, nešto nestvarno, što je faktički bio gotovo nemoguće uhvatiti. Policija je vršila stotine pojedinačnih i masovnih hapšenja da otkrije tajnu čitave organizacije, ali svi su njeni napori ostali uzaludni. Grupa, za koju se vjerovalo da predstavlja glavnog krivca u lom poslu, bila je na preslušavanju, njezini tehnički rekviziti i bili su zaplijenjeni, a agenti u taj čas donose vijest da je pronađen novi štampani materijal. Ni za glavu ni za rep, da se uhvati organizacija, koja upravlja ,,Tehnikom".

Bijes nemoćne policije je rastao. Primjenjivala je sve zvjerskije mjere prema uhapšenim komunistima. Hapsilo se masovno, a kazne su se izricale ne na mjesece, nego na godine, i to u kaznionicama Lepoglave, Mitrovice itd. Postupci u zatvoru prema uhapšenim komunistima, bili su najokrutniji. Početkom godine 1939., u eri bespomoćnog hapšenja komunista, kad je policija tragala za centrom partijske organizaciji i ilegalne štampe — uhapšen sam i ja i osuđen na izdržavanje kazne u Lepoglavi. Tako je na neko vrijeme prekinuto moje aktivno sudjelovanje u radu „Tehnike", to jest u životu, u koji sam se čitav unio. Vrijeme, provedeno u kaznionici ispunio sam kao i ostali drugovi — i zajedno s njima — teoretskom izgradnjom. Cilj režima bio je promašen, štoviše, postignuti su sasvim suprotni rezultati. A „Tehnika" unatoč širini akcije, koju je poduzela režimska policija, i dalje je radila prkoseći svim metodama, što su stajale na raspolaganju, onima, koji su je htjeli uništiti. Vijesti, koje sam o tome primao u kaznionici, izazivale su radost, ali u isto vrijeme i želju, da se što prije vratim drugovima, koji vode borbu za ostvarivanje najljepših ciljeva.

marika123
Ko te ima taj te nema Ko te nema taj te sanja Ko te sanja taj te ljubi A ti o tom pojma nemaš

Komentariši